ธนาคารออมสิน ประกาศรับสมัครพนักงานธนาคารหลายอัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท สมัครทางเว็บไซต์

All News

เป็นอีกข่าวสมัครงานที่กำลังฮอตสุดๆ เนื่องจากธนาคารรายใหญ่ของประเทศไทย ธนาคารออมสิน เปิดประกาศรับสมัครพนักงานของธนาคารจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่ง ลูกจ้าง (คนพิการ) ลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างโครงการ เป็นต้น เพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามที่ธนาคารออมสินระบุคุณสมบัติไว้ โดยแต่ละตำแหน่งท่านผู้ผ่านการคัดสรรจะได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินเดือนตามความเหมาะสม จึงถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่พร้อมมอบความมั่นคง ก้าวหน้าแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้องค์กรนั่นเอง โดยท่านที่สุดใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทางทีมงานรวบรวมเนื้อหาการสมัครมาไว้ให้ ดังนี้

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2564 วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา กรอกใบสมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินภาค 1 – 18

ลูกจ้างโครงการ

ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพย าบ าล ปฏิบัติ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่(ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ และช่างศิลป์)

ลูกจ้าง (ค นพิ ก า ร) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินภาค 1 – 18

ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร ลูกจ้างโครงการ และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์

โดยไม่จำเป็นต้องแ จ้ งเหตุผลให้ทราบ และ ผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็น

ต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th หรือ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC หรือ
https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด