‘ธนาคารออมสิน’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 12,000 บาท/เดือน

All News

วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงานและคนที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ ธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราและหลายตำแหน่ง ใครว่างงานอยู่สนใจอยากจะสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเพิมดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

1.ลูกจ้างเหมาจ่าย (ช่วงที่เปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป

มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงาน บ ริ ก า ร และมีมนุษย สั ม พั น ธ์ ดี

ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูก กำ ห น ด ต า ม ม า ต ร า 4 แห่ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ชายต้องพ้น ภ า ร ะ ทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแล รั ก ษ า ทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุง รั ก ษ า วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น

2.ลูกจ้างขับรถยนต์ (ช่วงที่เปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 64 ถึง 30 ธ.ค. 64)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

มีใบอนุญาตขับรถยนต์

ชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูก กำ ห น ด ต า ม ม า ต ร า 4 แห่ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

เงื่อนไขการสมัคร : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

ขอขอบคุณ job.gsb