ต่อม.33เร ารักกัน

All News

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแ รงงาน

เปิ ดเผยถึง การดำเนินงานโครงการ ม33เร ารักกันว่า ตามที่รั ฐบ าลภายใต้การนำของ

พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม

และกระทรวงแร งงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน

ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวย าแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพ ของผู้ประกันตน มาตร า 33

ให้ได้รับสิท ธิคนละ 4,000 บ าท และให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ซึ่งในวันนี้ ( 12 เม.ย.64) เป็นวันที่ได้มีการโอนเงิ นงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ าย

ของโครงการ จำนวน 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าทแล้ว

อีกทั้ง ในส่วนกรณีผู้ที่ทบทวนสิ ทธิผ่ านแล้ว ในวันนี้ก็จะได้รับเ งินครบ 4,000 บ าท

ผ่ านแอปพลิเคชั่ น “เป๋าตัง” เช่ นเดียวกัน โดยผู้ประกันตนสามารถ เริ่มใช้จ่าย

ซื้อสิ นค้ าและบริการผ่ านร้ านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริการใน ร้ านธงฟ้าที่ใช้ Application “ถุงเงิ น”

หรือภายใต้โครงการ “คนละค รึ่ง” และโครงการ “เร าช นะ” ได้ในวันที่ 12 เมษายน 31 พฤษภาค ม 2564

ขอบคุณข้อมูล nationtv