ตรว จส อ บที่นี่ เงิ นประกั นรายได้เกษตร ประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 28

All News

ล่ าสุด กรมการค้าภายใน ออก ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) รายละเอียดระบุถึง เงินส่วนต่างข้าว การชดเชยเงินส่วนต่าง ดังนี้

มติที่ประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 1 รอบที่ 28. . . จึงออกประกาศ ดังนี้

เงินส่วนต่างข้าว งวด 28

ราคาประกันข้าว

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2563/64 รอบที่1 งวดที่ 28 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปีการผลิต 63/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,559.60 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,280.57 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,663.72 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,630.74 บาท

ราคาชดเชยข้าว

การชดเชยระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 28 ในวันที่ 17 พ.ค. 2564 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,440.40 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 719.43 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 336.28 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,369.26 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2564

ตรวจสอบ เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน

ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

ที่มา khao-d