ด่ วนจังหวัดต่อไปนี้ประก าศเลื่ อนวันเริ่ มก ารเรียนก ารสอนอีกรอบ

All News

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า จ ากกรณีเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64 ที่ผ่ านมา

พบผู้ป่ วยติด cv ร ายให ม่ เป็นหญิงไทย อายุ 52 ปี พนักงานบริษัทเครื่ องกรองน้ำแห่งหนึ่ง

ลงพื้นที่หาลู กค้ าในเขตอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก มีประวัติเสี่ ยง เนื่ องจ ากเพื่อนร่วมงานไปต่ างจังหวัด

มามีอาก ารป่ วย มาร่ วมงานอบรมสัมมนาด้วยกัน จ นกระทั่งตร วจพบว่าติดcv

ทางเจ้ าหน้ าที่จึงทำก ารตร วจกลุ่มเสี่ ยงสูง เบื้ องพบผู้ป่ วยเพิ่มอีก 11 ร าย

และล่ าสุดเมื่อช่ วงเช้าที่ผ่ านมาทางเจ้ าหน้ าที่ได้ตร วจกลุ่มเสี่ ยงเพิ่มเติม อีก 33 ร าย

พบผู้ป่ วย cv จำนวน 4 ร าย ทำให้กลุ่มคลัสเตอร์ของบริษัทเครื่ องกรองน้ำ ติด 16 ร าย

เบื้ องต้นผวจ.พิษณุโลก และคณะกร รม จ.พิษณุโลก ได้ประชุมในก ารกำหนดม าตรก ารควบคุมสถานก ารณ์ในครั้งนี้

จ ากสถ านก ารณ์ก ารติดเชื้ อของคลัสเตอร์เครื่องกรองน้ำ ทำให้สถานศึกษาหล ายแห่ง

ต้องเลื่อนวันเปิ ดเทอมจ ากวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 14 มิ.ย. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผอ. แต่ละแห่งว่าสมควรเลื่ อนหรือไม่

เช่ นโรงเรี ยนผดุงร าษฎร์ โรงเรียนเซ็นต์นิโกรล าส โ รงเรียนอนุบ าลเทศบ าลนครพิษณุโลก

ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง นักเรียนได้เลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 1 มิ.ย. ไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย.

หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

บางแห่งอาจปรับให้มีการเรียนออนไลน์ แต่ถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถเรียนได้ ซึ่งจะมีการเพิ่มเวลาเรียนให้ในภายหลัง

ที่มา thaiposttv