ด่วน ครม.เห็นชอบ เราชนะ-ม.33 วั นโอนเยีย วย า 2,000 บาท

All News

วันที่ 11 พ.ค. 64 ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาโควิด โครงการเราชนะ เเละม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท

โดยเเบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน เเละโครงการม33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท ทั้งนี้จะเริ่มเติมเงินได้ตั้งเเต่เดือนวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยเเบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 1,000 บาท

สำหรับโครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้เเอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนงวดเเรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

โครงการเราชนะสำหรับผู้มีบัต รสวัสดิการเเห่งรัฐ เเละกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัต รประชาชน โอนงวดเเรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ขณะที่โครงการ ม.33 เรารักกัน โอนงวดเเรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เเละเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบกับการเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการ “เราชนะ” อีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากถึง 33.5 ล้านคน

รวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เช่นกัน เเละขยายเวลาฃองโครงการออกไป ถึงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า 8 ล้านคน

ส่วนในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจ นายกฯ กล่าวว่า ครม.ได้พิจารณาในวันนี้ มีหลายประเด็นที่สาคัญ เช่น “โครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก” วงเงิน 45,000 ล้าน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นเเละชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสเเละศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งจะเร่งดาเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์ของโควิดบรรเทาลง โดยจะมีคณะกรรมการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เป็นกลไกสาคัญ ภายใต้การติดตามของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน