ช่วยกันส่งเสียงต่อโครงการเราชนะ

All News

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พย ากรณ์เศร ษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้ าไทย มองว่า

มาตรการต่าง ๆ ควรขับเคลื่อนทันทีตั้งเเต่ไตรมาสที่ 2

ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ไปสำรวจมา มาตรการ คนละ รึ่ง

ยังเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นร ายได้และเงิ นหมุนเวียนในเศร ษฐกิจได้ดี เพราะช่วยลดสิ นค้ าการใช้จ่ายให้ประชาช นถึงร้อยละ 50

ส่วนมาตรการแจก e-Voucher 5,000-7,000 บ าทต่อวัน มองว่ายังไม่จูงใจเท่าที่ควร

โดยอาจจะนำช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้งเพื่อจูงใจกลุ่มประชาช นที่อยู่ในฐานภาษี ร้อยละ 20

พร้อมกันนี้ยังมองว่าเศร ษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะทดถอย มีแต่ก็น้อยมากแค่ ร้อยละ 10-20 เท่านั้น

เนื่องจากรั ฐมีมาตรการกระตุ้นการเร่งฉี ดวั คซี นที่จะช่วยได้

จึงมีเสี ย งมากมายจากประชา ช นที่ได้รับสิท ธิ เรียกร้องให้ต่อเร าช นะเพิ่มอีก 3 เดือน เพ ราะสถานการณ์ cv-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น

โดยประชาช นส่วนใหญ่ขอเงิ นเป็นสดจะง่ายกว่า เพราะแบบเก่าใช้งานย าก ส มัครย าก แอพล่มบ่อยอย่ างไรก็ตาม

มี โพลหล ายสำนัก และโพสสอบถามตามกลุ่มต่างๆ ประชาช นเกือบทั้งหมดเห็นว่า ถ้าขอเ งินสด

และเพิ่มเร าช นะอีก 3 เดือนดีกว่าไหม

ขอบคุณข้อมูล news.workpoint.tv