ความ แ ต ก ต่าง ระหว่างโครงการ เราชนะ กับ เรารักกัน

All News

ทั้งนี้ หลายๆ คนยังอาจสับสนระหว่างมาตรการ “เราชนะ” และ “ม.33 เรารักกัน” อยู่ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงขอพาไปดูข้อสรุปชัดๆ กันอีกครั้ง ถึงความแ ต กต่ างระหว่าง “ม.33 เรารักกัน” กับ “เราชนะ” ว่า.. ต่างกันอย่างไร

“เราชนะ” คืออะไร

เริ่มต้นกันที่มาตรการ “เราชนะ” ที่รัฐหวังช่ว ยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ทั้งกลุ่มที่ถือบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ อาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิใดๆ จากรัฐ ด้วยการแจกเงินเยียวยา 7,000 บาททั้งโครงการ เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการ

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามก ฎหม ายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

โดย มาตรการ “เราชนะ” มีการแบ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิไว้ 3 กลุ่มหลักๆ คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือ บัต รสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัต รคนจน จะได้รับสิทธิมาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติผ่านบัต รคนจน ขณะนี้เริ่มได้รับเงินเยียวย าไปแล้ว สัปดาห์ละ 675-700 บาท และจะได้รับงวดต่อไปในทุกๆ วันศุกร์ จนครบจำนวนเงิน 5,400-5,600 บาท (เนื่องจากมีการนำไปคำนวณกับเงินเยียวยาเดิม จะทำให้ภาพรวมได้รับ 7,000 บาทเท่ากับกลุ่มอื่น)

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้สิทธิ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน หากตรวจสอบสิท ธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่ านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับเงินเยียวยาผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเช่นกัน โดยมีการแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ ทุกๆ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท

กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการเยียวยาใดๆ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนเราชนะผ่ านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ขณะนี้ได้ปิดลงทะเบียน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ขณะเดียวกันรัฐยังเปิดรับลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์และแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเปิดให้นำบัต รประชาชนไปลงทะเบียนกับสาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่ต่างๆ จนถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 และจากด้วยจำนวนคนที่ค่อนข้างเยอะ รัฐจึงขย ายให้สามารถไปสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ซึ่งสถาที่ที่เพิ่มมานั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค.2564

“ม.33 เรารักกัน” คืออะไร

อีกหนึ่งมาตรการที่ได้รับความสนใจไม่น้อย และมีการเรียกร้องความเยีย วย าช่วยเหลือ นั่นคือมาตรการ “ม.33 เรารักกัน” เนื่องจากกลุ่มที่จะสามารถเข้าร่วมและรับสิทธินี้ได้ คือ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ในช่วงแรกนั้นรัฐมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่กลุ่มมาตรา 33กลับเป็นกลุ่มที่ตกหล่นการช่ วยเหลือ รัฐจึงเร่งช่วยเหลือด้วยการออกมาที่จะแจกจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดทั้งโครงการ แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ 5 ข้อหลักๆ ดังนี้

– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

– มีสัญชาติไทย

– ไม่เป็นผู้มีบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ

– ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

– ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน ผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ – 7 มี.ค.2564 หลังจากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองช่วงวันที่ 8 – 14 มี.ค.2564 และผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังในวันที่ 15-21 มี.ค.2564 และเรื่มใช้สิทธิวันแรกได้ในวันที่ 22 มี.ค.2564