คลังเสนอ ใช้แค่ บัตรประชาชน รับการเยียวยา1 5 ,0 0 0 ไม่มีเงื่อนไข

All News

จากสถานการณ์การแพ ร่กระจายของ C O V I D ที่มีผู้ได้รับผลจำนวนมากซึ่งทางเดินกำลังหาแนวทางช่วยเหลือ

โดยการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเรียกว่าคนที่พลาดไม่ได้จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาทตอนใหม่

ศ. ดร. สุชาติดาธำรงเวชสำอางค์ว่าการกระทรวงยุติธรรมสงครามว่าการกระทรวงศึกษาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับเงินเยียวย้า

จากรัฐบาลในทุกโครงการที่ได้รับความคืบหน้าจากเว็บไซต์โ ค วิ ด -1 9โดยระบุว่า “คนที่มีกฎหมายไทยควรได้เงินแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกคน”

มีเจ้าหน้าที่เพื่อความสมบูรณ์ทุกปัญหาและเพื่อแก้ปัญห าความร้อนของ ประชาชน

1. รัฐบาลไทยใช้เงินเยียวยาจำนวน มากถึง 1.9 ล้านล้านบาทคิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ (จีดีพี) เพื่อแก้วิกฤติโรคระบาดโ ค วิ ด 19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท

รัฐบ าลไทยทุกคนต้องร่วมกันเป็นห นี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภ าษีในขณะที่มาใช้คืน2. รัฐบาลมีการกู้ยืมเงินเพื่อมาร่วมกันเป็นเงินเยียวเยาจาอัตรา 600,000 ล้านล้านบาทและการดูแลผู้ใหญ่ 400,000 ล้านบาท

3. วิธีการ จ่ายเงิ นเย้ยยยเร าไม่ทิ้งกันของรัฐบาลมีสายงานยุ่งกับความยุติธรรมในแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่ชอบกันเช่นการให้คนทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5,000