กองฉลาก แจ้งแล้ว ตรวจทุกตารางนิ้ว ไม่พบ ขายเกิน 80 บาท

All News

ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลด ให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น เป็นร้อยละ 12 จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7 และยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขาย

สลากในราคา 80 บาท รวมถึงยังบังคับใช้กฎหมาย เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบขายสลากฯ เกินราคา ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1,000 บาท เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคดี

และมีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ 17 เพิ่มโทษการขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2พันบาท เป็นปรับไม่เกิน 1หมื่น บาทนอ กจากนี้ จัดให้มีเจ้ าหน้าที่ลงพื้ นที่ตรวจ สอบการจำหน่า ยสลากทั้งส่วนกลาง แล ะส่วนภูมิภาค ตรวจร าค าขา ย การรวม

สล ากชุด เพื่อ ยกเลิ กการเป็นตั วแท นจำหน่าย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ยกเลิกตัวแทนขายรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย ส่วนกลาง 2,909 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิการ 1,595 ราย ยกเลิกสมาชิกของสมาคม-องค์กร

8,131 ราย ยกเลิกการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 5,464 ราย รวม 21,913 รายส่วนมาตรกา รแก้ไขในระยะยาว มีการแก้ไขพ.ร.บ.สำนักง านสล ากกินแบ่ งฯ เปิดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสลากกิน

แบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล