กลุ่ มนี้รอรับเร าช นะ 7,000บ าท 22เ มษานี้

All News

กลุ่ มนี้รอรับเร าช นะ 7,000บ าท 22เ มษานี้

ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ วยเห ลือเป็นพิเศ ษ ไม่มีสม าร์ทโ ฟน ที่ผ่านเกณฑ์คั ดกรองโค รงการเร าช นะ

เริ่ มใช้จ่ ายได้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2564ผู้อำนว ยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

โดยยืนยั นตัวตนด้วยใบหน้ าFacial Recognition ซึ่งจะสามารถใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่22 เมษ ายน 2564 เป็นต้นไปทั้ งนี้

ประชาช นกลุ่ มดังกล่ าวจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์จำนวน 7,000บ าท และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ าน

ผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้าร่ วมโค รงการ ได้ถึ งวันที่ 31 พฤ ษภาคม2564

ที่มา amarintv1