กลุ่มเป้ าหม ายเดิม รอรับ3000

All News

ลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟ ส3 เพิ่ม 16 ล้ านสิ ทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้ านคนต้องรับเงื่ อนไข

กระทร วงการค ลัง เตรี ยมเปิ ดลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้ านคน ในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนคนเก่า 15 ล้ านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบีย น แค่กดยินยอมรับเงื่อ นไข ย้ำทั้ง 4 โค รงการเยี ยวย า

เศร ษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ห้ ามใช้สิ ทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิท ธิ์เท่านั้น เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐานะโฆษกกระท รวงการค ลังกล่ าวถึง

การเปิ ดโคร งการคนละค รึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละค รึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้ านคน ว่า สำหรับการลงทะเบี ยน

คนละค รึ่งเฟ ส 3 นั้น คนที่เข้าร่วมโคร งการคนละค รึ่งเฟ ส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้ านคน

ไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่ อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน

จะต้องมาลงทะเบีย นเพิ่มเติม ค าดว่าจะเปิ ดลงทะเบี ยนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเป้ าหม ายเพิ่มอีก 16 ล้ นคน

ผู้สื่อข่ าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาต รการ คนละครึ่ งเฟ ส 3

เพื่อจ่ าย เยี ยวย า ให้แก่ผู้ได้รับผลกระท บจาก CV19 ระลอกล่ าสุด (เมษายน 2564) โดยรั ฐบ าลจะจ่ าย

เยี ยวย าคนละ 3,000 บ าท 31 ล้ านคน วงเงิ นกว่า 9 หมื่นล้ านบ าท

อย่ างไรก็ตาม โคร งการ คนละค รึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหม าย 31 ล้ านคน ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ ายที่

รั ฐจะสมท บได้วันละไม่เกิน 150 บ าท วงเงิ นไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

รวมงบประมาณ 93,000 ล้ านบ าท ใช้จ่ ายช่วงเดือนกรกฎาค ม – ธันวาค ม 2564

สำห รับ โค รงการเร าช นะ เป็นการขย ายวงเงิ นช่วยเหลือให้ประชาช นอีกสัปด าห์ละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปด าห์ เริ่มโอนเงิ นรอบให ม่ให้แล้วในวันพฤหั สบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64

สำหรับผู้ที่ใช้ผ่ านแอ ปเป๋ า ตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่ านบัต รประชาช น จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสา มารถใช้จ่ ายสิ้ นสุดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64 โค รงการ ม.33 เร ารักกั น เป็นการขยา ยเพิ่มวงเงิ น

ช่วยเหลื อผู้ประกันตน มาตร า 33 อีกสัปด าห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปด าห์ จะเริ่มโอนเงิ นรอบให ม่

ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

ขอบคุณข้อมูล centenews