กลุ่มนี้เตรียมรับเ งิน 3,000บ าท

All News

เผยวันลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟส3 เพิ่ม 16 ล้ านสิ ทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้ านคนต้องรับเงื่อนไข

กระทรวงการคลัง เตรียมเ ปิดลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้ านคน ในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนคนเก่า 15 ล้ านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบีย น แค่กดยินยอมรับเงื่อนไข

ย้ำทั้ง 4 โครงการเยียวย าเศร ษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ห้า มใช้สิ ทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิ ทธิ์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

กล่าวถึงการเ ปิดโครงการคนละ ครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละค รึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้ านคน

ว่า สำหรับการลงทะเบี ยนคนละค รึ่งเฟส 3 นั้น คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว

จำนวน 15 ล้ านคน ไม่ต้องลงทะเบี ยนใหม่ แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมได้

ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน จะต้องมาลงทะเบี ยนเพิ่มเติม ค าดว่าจะเปิ ดลงทะเบี ยนภายในเดือนมิถุนายนนี้

โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีก 16 ล้ านคน

อย่ างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่ งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้ านคน

ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ายที่รั ฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บ าท วงเงิ นไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

รวมงบประมาณ 93,000 ล้ านบ าท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาค ม – ธันวาค ม 2564

ขอบคุณข้อมูล mumkhao