กรมอุตุนิยมวิทยา เ ตื อ น สงกรานต์ ฝนฟ้าค ะ น อ ง – ลมก ร ะ โช ก แ ร ง

All News

ในช่วงวันที่ 13 – 15 เม.ย. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้ อน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกร ะโ ชกแ รง สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณบริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าค ะน องเกิดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อ น

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอ ง และมีลมกร ะโช กแร ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลัง แรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนต กหนั กบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 16 – 17 เม.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอั น ตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโช กแร งที่จะเกิดขึ้น สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกั นและร ะวั งความเสี ยห ายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ยังให้รายละเอียด พยากรณ์อากาศ ถึงข้อควรร ะวั ง ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2564 – 18 เมษายน 2564 ระบุว่า

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 13 – 15 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกร ะโ ชกแ รงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 64 มีพ า ยุฝนฟ้าค ะน องร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีล มก ระโช กแร งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 13 – 15 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าค ะน องร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกร ะโช กแ รงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 64 มีพายุฝนฟ้าค ะน องร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกร ะโช กแ รงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 13 – 15 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 64 มีพ ายุฝนฟ้าค ะนอ งร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีล มก ระโช กแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 13 – 15 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 13 – 15 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.