กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานหล ายอัตร า

All News

น้ำบาดาล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการดำรงชี วิ ตของประชาชน ทางกรมทรัพยากรน้ำบ าด าล จึงมีส่วนในการพัฒนา บริหาร อนุรักษณ์และฟื้นฟูน้ำบาดาล ให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน และป ล อ ด ภั ย โดยได้มีการกำกับดูแลภายใต้ก ฏ ห ม า ยน้ำบาดาล

และในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้น้ำอย่างสิ้ นเปลื อ ง ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้มีการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุณภาพสูงสุดในการใช้อุปโภค บริโภค ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ล่ าสุด ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึ ก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แ อ่ งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี สกลนคร และแ อ่ งเลย โดยได้มีการรับวุฒิ ม.6 ป.ตรี ป.โท ขึ้นไป หลายอัตร า หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการรับสมัครงานแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

1. ด้านนักจัดการงานทั่ วไป

จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาหรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าสั งกั ดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิ ดช อ บและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรืออื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบั ติ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการทดลองเดิมน้ำลงสู่ชั้ นใต้ดินผ่านระบบสร ะเติ มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

2. ด้านอุ ท กธ รณีวิ ทยา

จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ ทางธ ร ณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธ ร ณี

3. ด้านขับรถยนต์

วุฒิการศีกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ที่สนใจอยากร่วมงาน สามารถยื่นสมัครได้ที่ e-mail dgr.gepa.one@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2564 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือ ผ่านระบบ application Zoom

รายละเอียดการประกาศเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งเลย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.dgr.go.th/th/news-career/4988

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.dgr.go.th/th/news-career/4987