เปิ ดขั้นตอนทำสัญญากู้สิ นเชื่ อสู้ภั ยcvผ่ านแอปฯ MyMo ฺ

All News

ธนาค ารออมสิ น สูงสุดคนละ 10,000 บ าท

ธนาค ารออมสิน เปิ ดให้ล งท ะเบี ยนเพื่อขอกู้ในโครงการ “สินเชื่ อสู้ภั ยcv”

วงเงิ นรวม 10,000 ล้านบ าท ผ่ านแอปพลิเคชั่น MyMo By GSB

ดอกเบี้ ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลาการกู้

ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเ งินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยเริ่มเปิ ด

ให้กู้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

“ประชาชาติธุรกิ จ” สรุปขั้นตอนการทำสัญญ าสิ นเชื่ อสู้ภัยcv

ของธนา ค ารออมสิน ผ่ านแอปฯ MyMo by GSB มาให้ดังนี้

1 ทางระบบจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือ แอปฯ MyMo ว่า

“คุณได้รับการอนุมัติสิ นเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย cv กรุณาเข้า MyMo

เพื่อดู ร ายล ะเอี ยดเพิ่มเติม”

2 ให้กดเข้าไปที่แ อปฯ MyMo จากนั้นให้กดเลือกเมนู

“สมัครสิ นเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ าย”

3 ระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “คุณไดัรับการอนุมัติสินเชื่ อ กรุณากดทำสัญญ า

ภายใน 7 วัน” หากขึ้นสถานะดังกล่าว ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

4 อ่ านร ายล ะเอี ยดสัญญาในเบื้องต้น หากอ่ านเสร็จเรียบร้อยให้กด “ใช่”

5 ระบบจะแสดง “สัญญาเงิ นกู้” ให้ผู้กู้ทำการอ่านเพื่อศึกษา

หากอ่านจบแล้วให้ทำเครื่องหมายถูก หน้าช่อง “ข้าพเจ้าอ่าน

และยอมรับในเงื่อนไขของสัญญ า จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

6 ระบบจะให้ป้อนรหัสแอปฯ MyMo จำนวน 6 หลัก อีกครั้ง

7 ให้กด “รับรหัส OTP” แล้วจะมีรหัส OTP ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์

มือถือที่ล งท ะเบี ยนไว้ จากนั้นให้นำรหัส OTP มากรอก

ภายใน 2 นาที หลังจากที่ได้รับรหัส OTP แล้ว

8 ระบบจะแสดงหน้าจอ “ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว”

ธนาค ารจะโอนเงิ นกู้ไปยังบัญชีเงิ นฝ ากภ ายใน 3 วัน

ที่มา yoocod