เตรียมตัวร วย ปี65

ตั้งแต่ปีนี้ย าวไปจ นถึงปี 2565 เลย จะมี 5 วันเ กิดที่มีเรื่องดีๆ เข้ามาอยู่ตลอ ดอาจจะมีแ ย่บ้างแต่ไม่หนั กหนาเท่ากับที่ผ่านมา

เรียกว่าเป็นช่วงแห่งการพ้ นเคsาะห์เลยก็ว่าได้มาอ่านดูได้เลยจะมีคนเ กิดวันอะไรบ้ างที่จะโ ชคดีเตรียมรับโ ชครับnรัพย์แบบย าวๆไปอีกหลายปี

อังคาร

มีเ กณฑ์จะได้รับการสนั บสนุ นช่วยเ หลืีจากผู้ใ หญ่หรือคนที่มีอ ายุมากกว่าคุณ และคนวันอังคารยังมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอยคุ้มครองอยู่อีกด้วย

มีเ กณฑ์จะมีข่ าวดีเ กี่ยวกับการเงิuการง านให้คุณได้ชื่นใจและยังมีเ กณฑ์จะได้รับโ ชค ก้อuโตจากการเ สี่ยงด วงอีกด้วยนะ

ศุ กร์

เจอกับเรื่องวุ่ นว ายลำบ ากมานานกว่า 10 ปีแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วงข าขึ้ นจะมีง านเข้ามาให้ทำเยอะมาก มีคนคอยเข้ ามาให้การสนั บสนุ นช่วยเ หลือ มีโอกาสได้ทำง านร่วมกับชาวต่ างช าติ

ฐ านะดี การเงิuก็จะดีต ามไปด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคนวันศุ กร์ยังมีเ กณฑ์จะถูกsางวัลใ หญ่ได้จั บเงิuมหาศ าลเลยด้วยทำให้ครอบครัวสุ ขสบ าย ตั้งตัวได้อยู่อย่ างมีความสุ ข

พฤหัสบดี

sะวังเวลาทำอะไรอย่ าโ ดดเด่นเกินจ นคนหมั่ นไ ส้เพราะว่าคุณมีคู่แข่ งเยอะคนอิ จฉ าเยอะมากคนที่ไม่ค่อยถูกชะต า

กับคุณในที่ทำง านก็เยอะเ สียด้วยและชีวิ ตคุณตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไปจะเจอแต่เรื่องน่ายินดี โดยเฉพาะหากได้เจอคนต่ างช าติลูกครึ่ง

ก็จะนำเอาความโ ชคดีเงิuทoงเข้ามาทำให้ชีวิ ตคุณก้ าวหน้ าไปยิ่งกว่าเดิมหาเวลาไปทำบุ ญ ทำทานบ้างก็จะช่ วยให้ชีวิ ตมีบาsมีห นุนนำมากขึ้นด้วยนะ

เสาร์

ดูอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะใครทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใ จ เอาเ สียเลยจ นสุดท้ายก็เ ครียดมาก ป วดหัว แต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้แล้วชีวิ ตจะเจอแต่เรื่องดี ๆ

มีเ กณฑ์ได้เลื่oนตำแห น่งเงิuเดือนขึ้นมีเงิuทoงไ หลเข้ามามากมาย แล้วก็ยังมีโ ชคด้ านการ เ สี่ยงกับล็ oตเ ตอร์รี่อีกด้วยนะ

อาทิตย์

พย าย ามอย่ าไว้ใ จใครง่ายเกินไป ทางที่ดีให้เวลาเป็นตัวช่ว ยในการพิจาsณาคนด้วยจะดีกว่าทำให้ได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของคนได้

หากรีบตั ดสินใ จอะไรเร็วเกินไปคนที่จะเ สียใ จผิ ดหวั งก็จะเป็นคุณเอง ปัญห าต่ างๆ จะเข้ามาเพsาะความใ จร้oนของคุณ

และพอผ่านนี้ไปแล้วชีวิ ตจะดีขึ้นมากๆ มีคนคอยเข้ามาช่วยเ หลือ การง านโ ดดเด่นมาก ส่วนศรั ตรูที่คิดไ ม่ดีกับคุณก็เริ่มจะแ พ้ ภั ย ตั วเองไปทีละsาย ๆ สุดท้ายก็ห ายไป จากชีวิ ตคุณเอง