เงื่ อนไข บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน เตรียมเปิ ดลงทะเบี ยนรอบใ หม่ 15 ล้านคนภายในสิ้ นปี 2564 มอบเป็นของขวัญปีใ หม่

โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

แทน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่ าย

เร ามีความตั้งใจอย ากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใ หม่ให้กับประชาชน

ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักงานเศร ษฐกิจการคลังไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่ าง ๆ

ตามข้อเสนอแนะของกระทร วงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด

การลงทะเบี ยน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รอบใ หม่นี้ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบี ยนประมาณ 15 ล้านคน

ซึ่งเดิมมีผู้ถือบัตรสวั สดิการอยู่แล้วประมาณ 13.6 ล้านคน

และเพื่อเป็นการคัดกรองว่าอยู่ในหลักเกณฑ์-เงื่ อนไขที่กำหนดไว้หรือไ ม่

ทางรั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทร วงการคลัง จึงเผยหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

ร ายได้ของครอบครัวไ ม่เกิน 200,000 บ าท มาคำนวณเพื่อคัดกรอง จากเดิมพิจารณาร ายได้ตัวบุคคล

นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา (อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์)

ไ ม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็ลงทะเบี ยนได้ที่จุดรับลงทะเบี ยน

ผู้ถือบัตรสวั สดิการเก่า ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เป็นผู้มีสัญช าติไทย อายุไ ม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีร ายได้ไม่เกิน 100,000 บ าท/ปี

ไ ม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเ งิน ได้แก่ เงิ นฝากธนาคาร, สลากออมทรัพย์, พันธบัตร, ตราส ารหนี้ รวมทั้งสิ้ นไ ม่เกิน 100,000 บ าท

ต้องไ ม่เป็นเจ้าของกร รมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกร รมสิทธิบ้านพร้อมที่ดิน

จะต้องมีบ้ านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไ ม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องพื้นที่ไ ม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไ ม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไ ม่เกิน 1 ไร่

ขั้นตอนการลงทะเบี ยน

เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว, ร ายได้, ทรัพย์สิน และห นี้สินของตน

เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบี ยน