เงื่อนไขผู้ได้สิทธิ ยืม ธกส 50000

All News

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจสั่งสินเชื่อธนาคารเกษตรและสหกรณ์หรือธกสนั่นเองซึ่งธนาคารเกษตรและสหกรณ์ได้มีสินเชื่อ Smart Cash

กับกลุ่มที่ต้องการยืมเงินจำนวน 50,000 บาทแต่วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมานั้นและรายละเอียดวัตถุประสงค์เป็นการใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อไม่ให้ต้อง

ไปกู้นอกระบบจนเสียดอกเบี้ยจำนวนมากคนละ 1 บัญชีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทและสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินได้ตลอดการกู้และสัญญา

กำหนดการชำระต้นและดอกเบี้ยพร้อมกันไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในปีถัดไปตามอัตราของธนาคารธนาคารจะขยายเวลาชำระให้ไปอีก 12

เดือนตามรอบชำระเดิม

อัตร าดอกเบี้ยผิ ดนัดชำระ เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงิ นส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประก าศของ ธ.ก.ส. (MRR+3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี

(MRR+3+3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงิ นส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้ น เว้นแต่มีเห ตุอันสมควรผ่อนผัน หลักประกันเงิ นกู้ ที่ดิน

จำนวนไ ม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิ นจำนอง บุคคล 2 คน ค้ำประกันไ ม่เกิน 300,000 บ าท ข้าร าชการ 1 คน ค้ำประกันไ ม่เกิน 100,000 บ าท เงื่ อนไขการกู้เงิ น

ตามโครงการฯ เป็นการให้บริการวงเงิ นสินเชื่ อพร้อมใช้ผ่ านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

โดยผูกบัญชีสินเชื่ อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ ามีบัญชีเงิ นฝากอยู่กับธนาคา โดยคิดดอกเบี้ยเงิ นกู้จากจำนวนหนี้เงิ นกู้ที่ลูกค้ าเบิกใช้จริง

นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงิ นกู้ การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่ าธรรมเนียมต่างๆ จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงิ นกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา

การแจ้งได้รับชำระเงิ นจากลู กค้ า เมื่อท่ านได้ชำระค่ าง วดสินเชื่ อให้แก่ธนาคารแล้ว

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิ นจากธนาคาร ซึ่งจะมีร ายละเอี ยดต่างๆ เช่น จำนวนเงิ นรับชำระ, เงิ นต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข

การให้บริการ หรือแจ้งเตื อนที่สำคัญต่างๆ ค่ าธรรมเนียมต่างๆ ต ามประกาศของธนาคาร ช่องทางในการติ ดต่ อผู้ออกผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.

ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555