ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทต่อเดือนฟรี

งวดแรกรับ18ธคนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการดึงข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 1 เวลา 00.01 น. ของทุกเดือน หากผู้ใช้ไฟฟ้าชำระหลังจากวันที่ระบุ จะมีการดึงข้อมูลส่งในรอบถัดไป และผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับเงินในเดือนถัดไป (ในวันที่ 18 ของทุกเดือน)
การลงทะเบียนรับสิทธิ

ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเจ้าของมิเตอร์ก็สามารถรับสิทธินี้ได้ (เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) เงื่อนไขสำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือเงินค่าไฟฟ้า

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2.ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป 4.ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5.ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนดและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 6.เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 –ก.ย. 2565

ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ลงทะเบียน
#ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเจ้าของมิเตอร์ก็สามารถรับสิทธิได้

สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามปัญหาการใช้สิทธิคืนค่าไฟ ➡ที่ช่องทาง Facebook inbox , Live chat ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / นครหลวง หรือ โทรที่เบอร์ 1129 (PEA Contact Center) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง