ร าคาน้ำมัน ปรับลด รีบเติมให้เต็มไว้เลย

วันที่ 18 พ.ย. 64 มีร ายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาชน)

หรือ OR และบริษัท บ างจากปิโตรเลี ยม จำกัด (มหาชน)

หรือ BCP ประกาศปรับลดร าคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สต./ลิตร

ยกเว้น E85 ปรับลด 15 สต./ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซล ปรับลด 20 สต./ลิตร

โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 19 พ.ย.64

สำหรับร าคาใ หม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 32.05 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 31.78 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 30.54 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 24.29 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 29.29 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 29.39 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 29.54 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 35.36 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าคาดังกล่าวยังไ ม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม.