ปฏิทินวันหยุ ดธันวาค ม2564

สำหรับ วันหยุ ดเดือนธันวาคม 2564 มีวันสำคัญอย่ าง วันพ่อแห่งช าติ และ วันรั ฐธรรมนูญ

ซึ่งจะมีการปรับเลื่อนเป็นวันหยุ ดชดเชย ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานร าชการ, เอกชน หรือธนาคารแห่งประเ ทศไทย

วันหยุ ดเดือนธันวาคม 2564 ปฏิทินวันสำคัญเดือน 12

– วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุ ดชดเชย (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาค ม 2564)

“วันพ่อแห่งช าติ” วันคล้ายวันพระบรมร าชสมภพของพระบ าทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันช าติ

– วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรั ฐธรรมนูญ

– วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้ นปี

วันหยุ ดเดือนธันวาคม 2564 ปฏิทินวันสำคัญเดือน 12

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ก็จะยิงย าวไปจนถึง วันจันทร์ที่ 3 มกร าคม 2565 (เนื่องจากเป็นวันหยุ ดชดเชยปีใหม่) นั่นเอง