จ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ บัตรคนจน

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดทางด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ที่นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ว่าจะเริ่มดำเนินการในต้นปีหน้าเนื่องจากในปีนั้นในปีนี้นั้นติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทำให้การลงทะเบียนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคัตเตอร์ใหม่ตอนนี้นั้นมี 15 ล้านคนที่คาดว่าจะมีสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรเดิมราว 13.6 ล้านคนโดยจะเปิดลงทะเบียนทั้งคนใหม่และผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้วเพื่อนทบทวนสิทธิ์ว่าสมควรจะได้รับผิดต่อไปหรือไม่เพื่อคัดกรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ที่ได้มีการกำหนดขึ้น

โดยหลักเกณฑ์ใหม่นี้น่าจะเพิ่มการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกๆคนมากขึ้นโดยจะใช้รายได้ไม่เกิน 100000 บาทด้านครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนแล้วจะต้องไม่เกิน 100 บาทแล้วกันต่อปีซึ่งใครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนสินทรัพย์อื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากรถยนต์ที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วยหากเห็นว่าไม่สมควรที่จะไม่ได้รับสิทธิ์

อาจใช้เเนวคิดพิจารณาจากรายได้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์กำหนดเบื้องต้น (เอารายได้รวมครัวเรือนทั้งปี หารด้วยจำนวนผู้อาศัย)

ครัวเรือนใดรายได้เข้าเกณฑ์ ก็มีโอกาสรับบัตรสวัสดิการทุกคน(ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป เเละผู้นั้นต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกินที่กำหนดด้วย)

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

จะมีการคัดกรองตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆจำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งคุณสมบัติที่ตรวจสอบได้แก่

อายุ สัญชาติ รายได้ เงินฝาก พันธบัตร สินเชื่อบัตรเครดิต ทรัพย์สิน(เช่นยานพาหนะ) อสังหาริมทรัพย์ ฐานข้อมูลประกันสังคม

บำนาญ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : สวัสดิการ ทันข่าว

เกณฑ์เดิม : รายได้ต่อคนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เกณฑ์ใหม่ : รายได้ครอบครัวรวมกันและเมื่อหารแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท คุณสมบัติ -สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป -ว่างงาน ตกงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่นเงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,

พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

-รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช่วงเดือนมกราคม 2565
ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจน

ขั้นที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส., ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นที่ 2 แสดงบัตรประชาชนของตน

ขั้นที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ขั้นที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สินเชื่อออมสินวงเงิน 2 เเสนบาทผ่อนสบาย รายละเอียดสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพชำระหนี้สินอื่นๆต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิม

ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้

ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ

โครงการธนาคารประชาชน คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย

เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ

ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ เป็นผู้ที่ยัง

ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไ

ม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำ หนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน

ที่มา postnet