ค นเกิ ด3วันนี้โ ชคล าภวิ่งเข้ าหาจ นโดนอิ จฉ า

สำหรับค นเกิ ดวันอาทิตย์ ค นเกิ ดวันจันทร์ ค นเกิ ดวันอังค าร ครบถ้วนในทุกสิ่งที่ อย ากจะรู้ จะเป็นอย่ างไรบ้ าง อ่านได้เลย!!

ด วงชะต าค นเกิ ด 3 วันนี้

ค นที่เกิ ดในวันอาทิตย์ มักได้ดีที่อื่น ที่ไม่ใช่บ้ านเกิ ดเมืองนอนของตนเอง ค นวันอาทิตย์ เป็นค นทำคุณค นไม่ขึ้น

แต่มีผู้ใหญ่เมตต า เอ็นดู ช่ วยเหลือ และในชีวิ ตจะมีเรื่องร าวยุ่งๆ 2-3 ครั้ง ก่อนจะร าบรื่น สุขสบ าย

ค นที่เกิ ดวันอาทิตย์ จุดเด่ น เป็นค นมีหลักก าร และเป็นค นมีเห ตุผล ต่อให้มีความคิดที่มันถูกต้องอย่ างไรก็แล้วแต่

เร าคิดว่าเร าใช่แล้ว ค นอื่นมาพูดหรือโน้มน้ าวเร า ถ้ามีหลักก ารและมีเห ตุผลจริงๆ ก็พร้ อมจะยอมรับ

ค นวันอาทิตย์ เป็นค นรักศั กดิ์ศรี และก็มีคุณธร รม

จุดด้อย ของค นวันอาทิตย์ คือเป็นค นใจร้อน คิดอย่ างไรก็พูดอย่ างนั้น

ค นวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะชอบอาหารประเภท รสเผ็ดร้อนหรือรสออกไปทางเค็ม

เป็นค นที่ผูกพันกับพ่อมากกว่าแม่ หรือผูกพันผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ด วงชะต า-บ ารมีค นเกิ ดวันจันทร์

สำหรับค นที่เกิ ดวันจันทร์ พื้นด วงเขาบอกว่าค นที่เกิ ดในวันจันทร์ พื้นด วงจะมีชื่อเสี ยงจะเด่นในวงสังค ม เพื่อนฝูงหรือก ารงาน

ค นวันจันทร์ เป็นค นละมุน ละไม วางตัวน่ ารัก สุภาพ ค นวันจันทร์ เป็นค นมีความเจ้ าอารมณ์

บ างครั้งงอแงแบบเด็ กๆ ชอบเล่นอะไร แบบเด็ กๆ โตเท่าไหร่แล้วบ างทียังเล่นเกม โตเท่าไหร่แล้ว

บ างทียังหยอกล้อ ทำเสี ยงแบบเสี ยงสอง เสี ยงสาม แอ๊บแบ๊วแบบเด็ กๆ

ค นวันจันทร์ เป็นค นโลเล หวั่นไหวง่าย บ างครั้งไม่เด็ ดขาด ตัดใครก็ไม่ตัดจริง ยังมีระลึกนึกถึงอยู่

ให้โอก าสค นอื่นตลอดเวลา เจ็บแล้วไม่จำ

ค นวันจันทร์ เป็นค นละเอียด จุกจิก สุขภาพไม่ค่อยแ ข็งแ รงนัก ไม่ป่ วยหนัก

แต่ก็กระเส าะกระแสะ เหมือนเป็นโน่นเป็นนี่ตลอดเวลา รักษาไม่ห าย

ค นวันจันนทร์ เป็นค นอย ากรู้อย ากเห็น ปรับตัวเป็นรักคร อบครั ว

ค นวันจันทร์ มักเกี่ ยวพัน วุ่นวาย แต่ในเรื่ องของรักๆใครๆ มักจะนึกถึงแต่เรื่องความรัก นึกถึงแต่อดีตเรื่ องรัก

นึกถึงแต่ความรัก ให้ใจ ใส่ใจในเรื่ องของความรัก อยู่ตลอดเวลา

ค นวันจันทร์ เป็นด วงชะต าที่ดี มีว าสน า มีเพื่อนจ ากตระกูลดี แต่มักกำพร้ า พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้

มีช่ วงลำบ าก แต่ไม่น านก็จะมั่งมีศรีสุขในบั้นปล ายชีวิต

ค นที่เกิ ดในวันอังค าร ต้องบอกว่าพื้นฐานด วง มีความเข้ มแข็ ง อดทน เป็นนักสู้ กล้า แข็ง ขยัน

นี่คือนิย ามของตัวคุณเลย เป็นค นที่ด วงมักจะมีความขัดแ ย้ง กับผู้อื่นบ่อยๆ เพร าะว่าความมั่นใจ ความถูกต้อง

ความยึดมั่นในคุณธร รมและก็ที่สำคัญ ขัดแ ย้งกับชาวบ้ านเขา เพร าะบ างทีเร าใจร้อน

คิดอย่ างไรแสดงออกอย่ างนั้น เก็บอารมณ์ทางสีหน้ าไม่อยู่ แ ม้แต่จะพย าย ามแอ๊บเท่าไห ร่ก็ต าม

ค นวันอังค าร เป็นค นตรง จะได้ดีเพร าะจริงจัง ตั้งใจเสมอ

ค นวันอังค าร ปากร้ ายแต่ใจดีและก็จริงใจ ไม่เอาเปรี ยบใครเป็นค นเด็ ดเดี่ ยว พูดจริงทำจริง ไม่กลัวอุปสร รค

แต่ติดนิสัยบ างครั้งวู่วามหน่อย เป็นค นรักอิสระ โกรธง่าย หายไว

ค นวันอังค าร เป็นค นเอาก ารเอ างาน รักความก้ าวห น้า แต่เป็นค นใจใหญ่ เลยเก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่

ด วงชะต าค นวันอังค าร จะได้ดี ถ้าไปสร้ างเนื้อสร้ างตัวนอกถิ่นฐานบ้ านเกิ ด ไปยังต่ างถิ่นแดนไกล ต่ างประเทศ

ด วงชะต าของค นวันอังค าร มีขึ้น มีลง มีตกหล ายครั้ง ก่อนจะสุขสบ าย ชีวิตจะขึ้นๆลงๆ เกิ ดมาทำเพื่อผู้อื่นตลอดเวลา

เสี ยสละเวลาให้ผู้อื่นตลอดเวลา นี่คือชะต าชีวิ ต ของค นที่เกิ ดในวันอังค าร

จุดเด่ น ของคนที่เกิ ดในวันอังค าร คือเป็นค นอดทนอดกลั้น ได้กับความย ากลำบ าก

เป็นค นซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เอาเปรี ยบค นไม่ทำ จริงจัง จริงใจจริงๆ

จุดด้อย ค นที่เกิ ดในวันอังค ารเป็นค นวู่วาม บ างทีใจรุ่มร้อนแล้วก็แข็งกระด้างไปนิดนึง

อาหารที่ชอบ ส่วนใหญ่เป็นรสเค็ม หรือเผ็ดร้อน

จะผูกพันกับพี่น้อง โดยเฉพ าะพี่น้องที่เป็นเพศชาย ผูกพันกับเพ ศชายมากกว่าเพ ศหญิ ง

ลักษณะถูกโฉลก ผิวไม่ข าวนัก ผมหยักศก หน้ ากระดูก