กรุงไทยให้กู้วงเ งิน 20,000-100,000บ าทกู้ง่ ายอนุมั ติไว

สิ นเชื่ อกู้ง่าย อนุมัติไว จาก ธน าค ารกรุงไทย สำหรับ สินเ ชื่ อ Smart Money

มีวงเงิ นกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน หรือ สูงสุด 5 เท่าของ ร ายได้

ไม่มีบัญชีกับธนาค ารกรุงไทยก็กู้ได้ ไม่ต้องมีหลั กทรั พย์ ไม่ต้องใช้บุลคลค้ำประกัน

สิ นเชื่ อกรุงไทย Smart Money เป็นสิ นเ ชื่อเอนกประสงค์ สามารถนำไปใช้จ่าย

ได้ต ามที่ต้องก าร จะนำไปเ งินลงทุน ใช้จ่ายใจการค้ าขาย เพื่อสร้ างเนื้อสร้างตัว

ขย าดธุจกิจ หรือ ใช้จ่ายหนี้ต่ างๆ สมัครได้ง่ ายผ่ านทางแอป Krungthai NEXT

สิ นเ ชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสิ นเชื่ อที่เปิ ดโอกาศให้แก่ทุกอาชี พ ให้ว งเงิ นสูง

จะกู้ฉุ กเฉิ น 20,000 กู้เป็นเงิ นสำรอง 50,000 หรือจะกู้เพื่อใช้จ่ายลงทุน 100,000

ก็ส ามารถกู้ยื มได้สบ าย โดยมีคุณสมบัติต ามหลั กเก ณฑ์ที่ธ น าค ารกำหนด

กรุงไทย Smart Money ถือว่าเป็นบริการสิ นเ ชื่อที่ตอบโจทย์ สำหรับ ผู้ที่ต้องการเงิ น

สำร องเพื่อใช้จ่าย หรือ เงินทุนในการประกอบอาชี พ โดยมีจุดเด่น ที่วงเงิ นกู้ยืมสูง

โดยไม่ต้องใช้หลั กทรั พย์หรือบุ ลค ลในการค้ำกัน

สนใจสมั ครดูร ายล ะเอี ยดสิ นเชื่ อด้านล่ างได้เลย

ร ายล ะเอี ยดสิ นเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเ งิน ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน

-กู้ยืมเงิ น ได้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้านบ าท

จุดเด่น

-ไม่มีบั ญชีเงิ นเ ดือนกับกรุ งไทยก็สมัครได้

-ไม่ต้องมีหลั กท รัพย์ หรือคนค้ำปร ะกัน

-กู้ได้ ง่ ายๆ ผ่ าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

วิธีสมั ครสิ นเชื่ อ

วิธีสมั คร สิ นเชื่ อกรุงไทย Smart Money

คุณสมบัติสมัครสิ นเชื่ อ

-บุคคลทั่วไปที่มีร ายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บ าท

-มีอายุง านไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เจ้าของร้ านค้ าร ายย่อยทั่วไป มีร ายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บ าท เปิ ดร้ านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิ น ไ ม่มีหนี้ สิ นล้นพ้นตัว

ที่มา amarintv1