สนช. จับมือสมาคมถ่ายภาพฯ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมซีซั่น 2 ใต้ธีม “นวัตกรรมสีเขียว: Greenovation”

สนช. จับมือสมาคมถ่ายภาพฯ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมซีซั่น 2
ใต้ธีม “นวัตกรรมสีเขียว: Greenovation”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation Thailand Photo Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสีเขียว: Greenovation” ในเชิงพื้นที่เฉพาะของพื้นที่นำร่องจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนานวัตกรรมสีเขียว และนำรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor Development: EEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนอย่างแท้จริง รวมถึงนโยบายการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งถือเป็นนักรบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตในระยะยาว
     รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สนช. กล่าวว่า “จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในปัจจุบันและทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของสังคมไทยหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ และสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และทำให้กระแสการพัฒนา “นวัตกรรมสีเขียว” ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมในทิศทางของนวัตกรรมสีเขียวมากขึ้น ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตมาเป็นโจทย์ใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 5R ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Reduce) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) ที่นำผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วหรือชิ้นส่วนล้าสมัยมาถอดแยกแล้วเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและประกอบใหม่ (Reassembly) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว”
     ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “การจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation Thailand Photo Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสีเขียว: Greenovation” นี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศด้านนวัตกรรมสีเขียว โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งสามารถพบเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสพัฒนานวัตกรรมสีเขียวและรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นมาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และประเทศ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวสีเขียว สวนสีเขียว อาคารนวัตกรรมสีเขียว เมืองนวัตกรรมสีเขียว โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ๆ ที่ให้แรงบันดาลใจ และการสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นในด้าน“นวัตกรรมสีเขียว: Greenovation” สำหรับหัวข้อการประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ “ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพถ่ายของคุณ” (What is Green Innovation in your photo?) และ “แรงบันดาลใจเพื่อค้นหา…นวัตกรรมสีเขียวมาแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลง” (In Search of Green Innovation for Change towards betterment) โดยรางวัลชนะเลิศแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 25,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท”
     นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ผู้ที่ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บของสมาคมฯ โดยจะต้องสร้าง username และ password ขึ้นเอง เมื่อสมัครครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการอัพโหลดภาพถ่ายได้ แต่หากเป็นสมาชิกที่เคยร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดของสมาคมฯ สามารถใช้ username และ password เดิมเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย ทั้งนี้ ภาพที่จะส่งเข้าประกวดนั้นต้องเป็นไฟล์ .jpg ที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 พิกเซล สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตอลโดยตรง หรือกล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่น พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ และรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ ไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ ส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ท่าน โดยภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องถ่ายภาพเชิงพื้นที่เฉพาะ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไม่เกิน 1 ปี สำหรับลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายนั้น ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ สนช. เช่น การนำไปจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันตัดสิน ทั้งนี้ จะเปิดระบบรับภาพส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มีนาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.rpst.or.th

เนื้อหายอดนิยม