คณะอนุญาโตตุลาการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใน บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) และ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด (“KPNET”) จนกว่าจะมีการชำระเงินค่าซื้อกิจการของ KPNET จนครบถ้วน

คณะอนุญาโตตุลาการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใน บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) และ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด (“KPNET”) จนกว่าจะมีการชำระเงินค่าซื้อกิจการของ KPNET จนครบถ้วน วันที่ 22 กันยายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ (ICC) มีคำชี้ขาดสองฉบับซึ่งเป็นประโยชน์กับ บริษัท ซิมโฟนี่ พาร์ทเนอร์ส ลิมิเต็ด (SPL) บริษัท เน็กซ์ โกลบอล อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด (NGI) และ บริษัท ไดนามิค ลิ้งค์ เวนเจอร์ส ลิมิเต็ด (DLV) เพื่อมีอำนาจบังคับใช้กับ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (KPNEH) และ ฟูลเลอร์ตัน เบย์ อินเวสต์เม้นท์ ลิมิเต็ด (Fullerton) ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นบริษัทที่ นายณพ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุม

โดยข้อพิพาทระหว่าง SPL /NGI / DLV (ฝ่ายหนึ่ง) และ KPNEH / Fullerton (อีกฝ่ายหนึ่ง) มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทของ นายณพ ณรงค์เดช ในบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด (KPNET) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (REC) ในขณะที่เข้าซื้อหุ้นดังกล่าวนั้น KPNET หรือชื่อเดิม REC ถือหุ้นใน WEH เป็นจำนวนร้อยละ 59.4

ระหว่างที่ยังไม่มีคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน (Freezing) หุ้นใน KPNET และ WEH ซึ่งวัตถุประสงค์ของคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักประกันการชำระเงินซึ่งต้องชำระตามสัญญาซื้อขายหุ้น เพราะจากกรณีที่เกิดขึ้นพบว่า ได้มีการชำระค่าหุ้นแล้วน้อยกว่าร้อยละ 13 ของราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้คำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนในครั้งนี้เป็นการยืนยันคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นซึ่งเคยออกมาก่อนหน้านี้

คำสั่งห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน (Freezing) หุ้นใน KPNET และ WEH มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของคณะอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติออกมาและข้อพิพาทได้ยุติ โดยระหว่างที่ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาและข้อพิพาทยังไม่ยุติ ห้ามบุคคลใดก็ตามที่จะเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ KPNET (หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ REC) หรือหุ้นของ WEH ได้โปรดทราบถึงข้อพิพาทข้างต้น และข้อห้ามไม่ให้มีการโอนหุ้นใน KPNET และหุ้นใน WEH ซึ่ง KPNET เคยถืออยู่ จนกว่าฟูลเลอร์ตันและ KPNET จะชำระค่าหุ้นจนเต็มจำนวนให้กับ SPL/ NGI / DLV หากในระหว่างนี้ มีบุคคลฝ่าฝืนคำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยมีการกระทำทำธุรกรรมจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใน KPNET และ WEH จะถือว่าผู้ซื้อหุ้นใน KPNET หรือหุ้นใน WEH ซึ่ง KPNET เคยถืออยู่ เป็นผู้ร่วมสมคบกันทำการฉ้อฉลต่อสิทธิของบริษัท และ SPL / NGI / DLV มีสิทธิในการดำเนินการเพิกถอนธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นโมฆะ เพราะเป็นกระทำขึ้นโดยฝ่าฝืนคำสั่งห้ามดังกล่าว รวมถึงบุคคลนั้นจะถูกการดำเนินคดีอาญาด้วย

คำแถลงข่าวนี้ทำขึ้นเพื่อปกป้องประโยชน์ที่ชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย SPL / NGI / DLV ในฐานะที่เป็นคู่ความ

 

เนื้อหายอดนิยม