เฮสนั่นส่งท้ายปี รัฐปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนนานสบายกระเป๋า

มีข่าวดีมาบอก ตอนนี้รัฐบาลได้มีการจัดเตรียมให้ประชาชน สามารถกู้เงินได้จำนวน ท่านละ 50,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพการงาน หรือชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังปล่อยดอกเบี้ยที่ถูกและระยะเวลาในการผ่อนนานอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นข่าวดีของคนที่กำลังจะมองหาอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระเป็นของตนเอง เพื่อที่จะได้มีฐานะทางครอบครัวที่ดีขึ้น คนที่มีรายได้น้อยหรือมีฐานะที่ยากจน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน

โดยมีหลักเกณฑ์การยื่นกู้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ดังนี้

1. เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย และ เกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ

2. ในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

3.วงเงินให้สินเชื่อต่อคนไม่เกิน 50,000 บาท

4. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ที่มีรายได้น้อย และ หรือเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินสามารถกูได้

5. ระยะเวลาการที่ยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้ดำเนินโครงการ คือวันที่ 28 ก.พ.2560

6. ระยะเวลาที่ให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี

7. อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือ Flat Rate ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

8. ต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

9. โดยหลักเกณฑ์ในการที่จะปล่อยสินเชื่อ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ คือ จากรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

10.ในวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยให้สูงสุดไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินชดเชยให้กับธนาคารออมสินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

โดยมีหลักเกณฑ์การยื่นกู้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ดังนี้

1. เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย และ เกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ

2. ในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

3.วงเงินให้สินเชื่อต่อคนไม่เกิน 50,000 บาท

4. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ที่มีรายได้น้อย และ หรือเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินสามารถกูได้

5. ระยะเวลาการที่ยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้ดำเนินโครงการ คือวันที่ 28 ก.พ.2560

6. ระยะเวลาที่ให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี

7. อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือ Flat Rate ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

8. ต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

9. โดยหลักเกณฑ์ในการที่จะปล่อยสินเชื่อ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ คือ จากรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

10.ในวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยให้สูงสุดไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินชดเชยให้กับธนาคารออมสินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้กู้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

1. ผู้กู้ต้องลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ที่สาขาใกล้บ้าน

2. ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ ที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถขอสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารได้อีก

3. ผู้กู็ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้แร้วกับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

4. ผู้กู้ต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือ สถานที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถ และสามารถติดต่อได้

5. ผู้กู้ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่สาขาที่จะยื่นกู้ และ สามารถเปิดบัญชีในวันที่ขอกู้ได้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมไปเพื่อจะขอยื่นกู้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรอื่นๆ ที่มีเลขประจำตัวตามบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน

3. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีรายได้ประจำต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานหรือเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน และสมุดบัญชีธนาคารที่มีการนำเงินเข้าบัญชี

4. สำเนาเอกสารหลักประกัน กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

หลักประกันและการคิดอัตราดอกเบี้ยธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

1. กรณีบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน คิดดอกเบี้ย 0.85 % ต่อเดือน

2. กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันบางส่วน คิดดอกเบี้ย 0.75 % ต่อเดือน

3. กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับการประกันสินเชื่อ คิดดอกเบี้ย 0.75 % ต่อเดือน

4. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดดอกเบี้ย 0.5 % ต่อเดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้คืน ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

ไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

เนื้อหายอดนิยม