ตอบทุกคำถาม เปิดขั้นตอนการยื่นลงทะเบียนบัตรคนจน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ก่อนหมดเขต 30 พ.ย. นี้ (รายละเอียด)

รัฐบาล คสช. เล็งเห็นปัญหาการครองชีพในกลุ่มประชากรคนจนกว่า 14 ล้านคน

จึงทำการอนุมัติงบประมาณเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ •••บัตรคนจน••• เป็นเงิน 38,730 ล้านบาท

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับทางภาครัฐทางรัฐบาลจะช่วยเหลือ +ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท-ครัวเรือน/เดือน +และค่าน้ำประปา 100 บาท-ครัวเรือน/เดือน+

รวมถึงมาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตร 14.5 ล้านคน คนละ 500 บาท เพียงครั้งเดียวโดยจะเติมเงินให้ระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2562.

สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 3.5 ล้านคน จะช่วยเหลือค่าเดินทางไปโรงพยาบาล คนละ 1,000 บาท พร้อมกับมาตรการสนับสนุนค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 400 บาทต่อเดือน..

ให้ตั้งแต่ ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562 จำนวน 2.3 แสนคนอย่างไรก็ตามทางรัฐฯได้กำหนดให้ผู้ที่คุณสมบัติ •••ไม่ผ่าน••• ในรอบแรก..

สามารถยื่นเรื่องทำบัตรอีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2561 จนถึง 30 พ.ย. 2561

และจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนคนจนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้…

••• มีสัญชาติไทย •••

••• เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2560 •••

••• อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป •••

••• ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ..

••• ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงิน..

ดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2560

หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้…

••• กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว กำหนดว่า บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือ ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร++

••• กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน กำหนดว่า พื้นที่สำหรับการเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ส่วนเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่++

นอกจากนี้…ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ทั้งรายได้ ทรัพย์สินรวมถึงหนี้คงค้างทั้งหมดนอกจากนี้++

ยังต้องยินยอมให้รัฐนำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้สำหรับการจัดทำสวัสดิการของรัฐต่อไปโดยข้อมูลต่างๆจะต้องนำมากรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนนั้น++

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสอบถามข้อมูลโดยตรงได้จากเทศบาลตำบล สำนักงานอำเภอ หรือสำนักงานเขตกรุงเทพฯ++

รวมถึงตามสถานที่อื่นๆ เพิ่มเติม ตามแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ เช่น

•••สำนักงานคลังจังหวัด

•••สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ epaymentด้วยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักลงไปในระบบ***

2. Call Center ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่***

•••ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504

•••กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345

•••สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224, 3279, 3244, 3236, 3256 และ 3215

3. ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยมยั่งยืน ***

สำหรับการลงทะเบียนในรอบล่าสุดนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2561 และเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

เนื้อหายอดนิยม