ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี แจกกล้าไม้ฟรี110,000ต้น 21ชนิด!!(อ่านรายละเอียดด้านใน)

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี แจกกล้าไม้จำนวน 110,000 ต้น เริ่มแจกวันที่ 24 ตุลาคม 2560 แจกในเวลาราชการ เริ่ม 9.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

รายชื่อต้นไม้ที่จะดำเนินการแจกจ่าย ประกอบด้วย

1.ประดู่ป่า
2.พะยูง
3.มะค่าโมง
4.มะค่าแต้
5.คูน
6.โมกมัน
7.สาธร (หมด)
8.สมอพิเภก (หมด)
9.มะฮอกกานี
10.ขี้เหล็กบ้าน
11.มะกล่ำต้น
12.มะขามป้อม
13.สัก
14.กาสะลอง (ปีบ)
15.หว้า
16.สารภีทะเล(กระทิง)
17.น้ำเต้าต้น
18.ชงโค
19.ชัยพฤกษ์
20.กัลปพฤกษ์
21.หางนกยูงไทย

หลักฐานในการขอรับ ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร) เซ็นสำเนารับรอง
2. สำเนาโฉนดที่ดิน, นส.3 ,สค.1, นค.1,สปก 4-01 ,สทก. ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ(ถ่ายเอกสาร)
3. ตาข่ายพรางแสง หรือสิ่งใดที่สามารถบังลมและแดดไม่ให้ต้นไม้ได้รับผลกระทบกระเทือน ซึ่งจะทำให้ใบเหี่ยวเฉาและอาจตายลงได้
4. ถ้าเป็นส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน สโมสร ชมรมต่างๆ ขอให้จัดทำหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ พร้อมวาดหรือแนบแผนที่แสดงบริเวณที่ปลูก เพื่อประกอบการพิจารณา

ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับกลัาไม้รวมทุกชนิดไม่เกิน 300 กล้า ผู้ที่ประสงค์ขอรับกลัาไม้เกิน 300-1,500 ต้น ทางศูนย์ ขอสำเนาโฉนดที่ดินบริเวณที่จะปลูกถ่ายเอกสาร แนบประกอบคำขอ ที่มีชื่อของผู้ที่มาขอรับคือเจ้าของที่ดิน เพื่อความสะดวกในการสำรวจติดตามประเมินผลการปลูกต้นไม้ หาอัตราการรอดตาย และเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำเวลาออกสำรวจข้อมูลติดตามผลในแต่ล่ะปี

หมายเหตุ- กล้าไม้ทุกชนิดที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ได้รับมาแจกจ่ายในปีนี้จะเป็นกล้าไม้จากผู้รับจ้างที่ส่งมอบมา เพื่อนำมาส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของประชาชนและส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรียน กล้าไม้ทั้งหมดแจกฟรี โดยไม่คิดมูลค่า แต่จะต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่า ทุกท่านที่มารับกล้าไม้ ทางศูนย์จำเป็นต้องถ่ายรูปการส่งมอบกล้าไม้ให้ทุกท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการควบคุมประกอบการเบิกจ่ายลงทะเบียนกล้าไม้ต่อไป สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯมี 8 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบฯ โดยสนับสนุนที่หลัก ราชบุรี ส่วนอีก 7 จังหวัด จะมีสถานีเพาะชำประจำจังหวัดอยู่แล้ว ให้ติดต่อขอรับได้จากแต่ละจังหวัด แต่หากไม่มีชนิดที่ต้องการหรือกล้าไม้ในจังหวัดนั้นๆ หมดแล้ว และสะดวกหรือประสงค์มารับที่จังหวัดราชบุรี ก็ยินดีพิจารณาแจกจ่ายให้ได้ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะพิจารณาสนับสนุนเป็นลำดับรองต่อไป หากประสงค์ต้องการหรือสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อที่สำนักงาน ในเวลาราชการ เบอร์โทร 032-240532

 

 

 

เนื้อหายอดนิยม