ปริญญาตรีเกียรตินิยม ๒ ใบใช้เวลา ๓ ปี !! พระอัจฉริยะด้านการศึกษาของ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ที่เราไม่เคยรูู้มาก่อน !!

“ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” กับ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ทรงสนพระทัยที่จะศึกษาในสาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มาตั้งแต่ทรงศึกษาอยู่ในระดับมัธยมแล้ว ดังนั้นเมื่องทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากโรงเรียนจิตรลดา ได้สอบคัดเลือกตามกระบวนการของทบวงมหาวิทยาลัย เลือกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 1 และทรงสามารถสอบคัดเลือกได้เมื่อปีการศึกษา 2540

k3933026_49

ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษา ในสถาบันนี้ทรงปฎิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านกีฬา การบำเพ็ญประโยชน์ และอื่นๆ อาทิ ทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักร ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 54 (พ.ศ. 2541) ทรงเข้าร่วม แสดงในขบวนพาเหรดชุด “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 72 พรรษา” ในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่ 55 (พ.ศ.2542) เป็นต้น

2016_10_22_14_43_40

ด้วยทรงมีวิริยะอุสาหะในการศึกษาจึงทรงใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี ครึ่งสำเร็จการศึกษาในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เป็นนิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 77.64 นับเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ใน ประเทศไทยจากการสอบคัดเลือกตามระบบอุดมศึกษา

k3933026_31

ไม่เพียงแต่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วย โดยสนพระทัยการเมืองการปกครอง ทรงสมัครศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เมื่อปีการศึกษา 2540 (ควบคู่กับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ทรงสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง รวมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.92 สูงสุดของสาขารัฐศาสตร์ โดยทรงได้รับเหรียญทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และทรงได้รับพระราชทานเข็มทองคำตรีศรด้วย

k3933026_33

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศแล้วพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชากฏหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ด้วยทรงทุ่มแทและทรงค้นคว้าทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฏหมาย (Master of Law (LL.M.)) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2545

k3933026_32

ภายหลังที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วพระองค์ทรงศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเดียวกัน สำหรับการศึกษาต่อในระดับนี้ ต้องใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมาก โดยทรงค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวม ข้อมูลต่างๆ ด้านกฏหมาย ทั้งในระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฏหมาย (Civil Law) เพื่อนำมาประกอบเป็นวิทยานิพนธ์ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการตามขั้นตอน การสอบและพิจารณาของมหาวิทยาลัย ในที่สุดได้สำเร็จการศึกษาสภามหาวิทยาลัยคอร์แนลถวายการอนุมัติปริญญาเอก หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฏหมาย (J.S.D = Doctor of Juridical Science) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548

k3933026_21
14509151_1207073722649202_1502443233_n
14686509_1375721165789638_1285661044_n
14344115_161041937675808_2670519941653540683_n

เนื้อหายอดนิยม