5 ความพอดีที่ในหลวงทรงสอน ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปรัชญาชีวิตช่วยชาติพ้นภัย

5 ความพอดีที่ในหลวงทรงสอน ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปรัชญาชีวิตช่วยชาติพ้นภัย

pnrpt591020001000301_20102016_102958

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง ดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งประเทศไทยใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อเนื่องไปถึง ปี 2564 ยังคงใช้หลักยึดสำคัญประการหนึ่ง คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากได้ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเทศมีระบบภูมิคุ้มกัน สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

ทั้งนี้ ความพอเพียง ตามปรัชญานี้ หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในที่จะเข้ามากระทบ

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้นเมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จึงทรงคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพสังคมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้

สำหรับการแปลงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตินั้น ขั้นแรกต้องยึดหลักพึ่งตนเองให้ได้ก่อน ทั้งการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย ของตนเองและในครัวเรือนโดยไม่เป็นหนี้ จากนั้นควรพัฒนาตนเองให้สามารถ “อยู่ได้อย่างพอเพียง” คือดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง ให้อยู่ได้อย่างสมดุล คือมีความสุขที่แท้ ไม่ให้รู้สึกขาดแคลน จนต้องเบียดเบียนตนเอง หรือดำเนินชีวิตอย่างเกินพอดี จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรือ เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องมีความพอดี 5 ประการ คือความพอดีด้านจิตใจ ความพอดีด้านสังคม ความพอดีด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความพอดีด้านเทคโนโลยี และความพอดีด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความประจำวันดังกล่าวได้ที่ ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2275 5193

เรียบเรียง/นำเสนอ โดย พนาวรรณ์ จิตรสมุทร

http://www.prd.go.th/

เนื้อหายอดนิยม