พึ่งเคยได้ยิน เพลงสรรเสริญพระบารมีเวอร์ชั่นภาษาอาหรับ มุสลิมในแผ่นดินไทยรักในหลวง

“เพลงสรรเสริญพระบารมี เวอร์ชั่น ภาษาอาหรับ ” มุสลิมในผืนแผ่นดินไทยรักในหลวง

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงยกย่องท่านศาสดามูฮัมมัด ท่านนบีมูฮำหมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม เป็นบุคคลสำคัญของโลกได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาชนไว้เป็นอันมาก การที่ท่านทั้งหลายจัดงานฉลองวันพระราชสมภพของท่าน เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและหลักธรรมของท่าน ทั้งนี้เพื่อจักนำเยาวชนให้เกิดศรัทธาในความดีโดยมุ่งถึงประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่นนี้จึงเป็นการอย่างยิ่งและเป็นการบำเพ็ญกรณียกิจทางศาสนาที่สำคัญส่วนหนึ่ง” เป็นพระราชดำรัสใว้ งานเมาลิดส่วนกลางปี ฮศ.๑๓๘๕ วันที่๑๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๘ โดยลงในหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางฯในปี ฮศ.1430
ประพันธ์โดยท่านอาจารย์ อาลี เสือสมิง   by majlisuddeenee

s__8830984

เนื้อหายอดนิยม